ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

на УЕБСАЙТА STRESSCLEAN.COM

Приложима от 28/10/2022

Настоящата Политика за поверителност на уебсайта www.stressclean.com („Политика/та“) се отнася до обработката на лични данни на субекти на лични данни, които се намират в България и/или са в отношения със „СЪН УЕЙВ ФАРМА“ ЕООД, ЕИК 206995558, което е свързано дружество с SUN WAVE PHARMA SRL (надлежно регистрирано по законодателството на Румъния и собственик на уебсайта www.stressclean.com).

В качеството си на администратор на данни SUN WAVE PHARMA SRL („Sun Wave Pharma” или „Ние/Нас”) обработва личните данни, предоставени от потребителите, които посещават  уебсайта www.stressclean.com („Уебсайта“), в пълно съответствие с приложимите нормативни разпоредби, свързани със защитата и обработването на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Препоръчваме Ви да се запознаете внимателно с тази Политика, за да научите повече относно начините, по който Ние обработваме Вашите лични данни, както и какви са Вашите права.

1. Как събираме лични данни

Личните данни, обект на обработване, се събират през нашия Уебсайт по следните начини:

 • предоставят се направо от Вас (например, когато се свържете с Нас директно, чрез наши представители или чрез контактните форми на страницата);
 • посредством сърфирането Ви в Уебсайта (например бисквитки, навигационни данни и др.).

1.1. Данни, предоставени от Вас

 • Когато решите да си създадете профил в Уебсайта

В случай че изберете да създадете свой профил в Уебсайта, за да използвате пълните му функционалности, Ние ще обработваме Ваши лични данни като имена и имейл адрес. За да завършите процеса на регистрация, следва също да потвърдите, че сте прочели и приемате разпоредбите, които се съдържат в Общите условия на Уебсайта, като отбележите съответното за целта поле.

След като успешно регистрирате профила си, на посочения от Вас имейл адрес ще получите парола за достъп, която можете да променяте по Ваше желание от съответния панел за настройки в профила Ви. Препоръчваме да зададете нова парола за профила Ви веднага след регистрацията. Достъпът до профила Ви впоследствие с осъществява чрез въвеждането на имейл адреса Ви и избраната парола.

Ние обработваме посочените лични данни по силата и за целите на изпълнение на договор, тъй като приемането на Общите условия на Уебсайта съставлява сключването на такъв между Sun Wave Pharma и Вас като надлежни страни. Общото правило е, че Ние ще съхраняваме тези данни за срока на съществуване на Вашия профил и допълнителен период до 3 години от момента на закриване на профила. Можете да поискате от Нас да закрием профила Ви по всяко време и Ние ще изпълним искането Ви, при условие че запазим определена информация, която може да се изисква по силата на приложимото законодателство (например от държавни органи или институции), за вътрешни административни цели, за защита на нашите легитимни интереси или тези на трети страни в случай на спорове или съдебни дела.

 • Когато управлявате Вашия профил, използвайки „Панела с настройки“

След като създадете профила си, можете да го конфигурирате, като промените паролата си и/или попълните и запазите определени лични данни в „Панела с настройки“, като например: име, фамилия и потребителско име (което ще се показва в раздела „Профил“ и в отзивите).

Обработваме тези лични данни въз основа на нашия легитимен интерес да управляваме Вашия профил. Като общо правило, Ние ще съхраняваме тези данни за максимален период от 3 години от момента на закриване на профила Ви. Можете да поискате да закрием профила Ви по всяко време и Ние ще изпълним това искане, при условие че запазим определена информация, която може да се изисква по силата на приложимото законодателство (например от държавни органи или институции), за вътрешни административни цели, за защита на нашите легитимни интереси или тези на трети страни в случай на спорове или съдебни дела.

 • В случай че заявите абонамент да получавате от Нас информационни бюлетини, които могат да съдържат и търговски съобщения

Това обработване е опционно. Когато създавате профил в Уебсайта, Ние ще Ви предложим възможността да се абонирате за нашия информационен бюлетин, чрез който може да получавате и търговски съобщения от Нас.

В този случай ще обработваме имейл адреса Ви, за да управляваме изпращането на информационните бюлетини до Вас. Абонирането за бюлетина се извършва въз основа на съгласието, дадено от Вас чрез отбелязване на съответното поле за посочената цел или, съответно, дадено в писмена форма, когато това е приложимо. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, като следвате указанията, предоставени от Нас във всяко изпратено съобщение.

Данните Ви ще бъдат съхранявани в регистрите ни до момента на оттегляне на Вашето съгласие. Въпреки това си запазваме правото да поддържаме специален преграждащ списък, за да гарантираме, че няма да Ви изпращаме търговски съобщения в бъдеще.

 • Когато се свържете с Нас чрез каквото и да е средство за контакт

Можете да се свържете с Нас, като използвате данните, предоставени на Уебсайта (по имейл адрес, телефон, поща или всяка друга предоставена форма или средство). В тази връзка Ние ще обработим Вашите данни за контакт, както и всяка друга информация, която решите да ни предоставите доброволно по силата на Вашето изрично, информирано, предварително и недвусмислено съгласие.

Обработваме тези лични данни въз основа на легитимния си интерес да отговорим на Вашите искания/жалби. Ще съхраняваме тези данни за максимален срок от 3 години от последното взаимодействие с Вас, от окончателното разрешаване на повдигнатия въпрос или докато не поискате тяхното изтриване (до степента, до която се прилага правото на изтриване).

 • Данни на медицински и здравни специалисти

За целите на провеждане на семинари и други събития, включително онлайн семинари и виртуални събития, както и изпращане на информационни бюлетини, Ние можем да събираме следните лични данни за здравни специалисти: имена, телефонен номер, имейл адрес, уникален идентификационен номер на здравен специалист (ако е приложимо според националното законодателство), специалност, данни за месторабота (организация, адрес). Ние също така можем да събираме информация за здравните или медицински специалисти, когато взаимодействат с Нас или с нашите представители от „СЪН УЕЙВ ФАРМА“ ЕООД. В допълнение към информацията за идентификация, включително данни за контакт, можем да събираме информация, свързана с професията (вкл. професионална титла, работодател, компетенции и интереси). Ние събираме също лични данни от редица източници на данни на трети страни, по-специално от обществено достъпни източници, като публични регистри на медицински специалисти, публикувани списания и материали за събития, както и от уебсайтове на медицински специалисти или на техните работодатели. Ние събираме и обработваме такива публично достъпни данни само доколкото целите за такова събиране и обработка са съвместими със и съответстват на първоначалните цели, за които съответните данни са направени обществено достояние.

Можем да събираме и обработваме лични данни, за да преценим, дали можем да сключим договор с Ваш в съответствие с приложимите изисквания към дейността на „СЪН УЕЙВ ФАРМА“ ЕООД и с приложимите вътрешни политики на Sun Wave Pharma, включително да преценим, дали да Ви поканим да сключите договор със „СЪН УЕЙВ ФАРМА“ ЕООД (например да участвате като лектор). За тази цел събираме информация като: имена, уникален идентификационен номер като здравен/медицински специалист (ако е приложимо според националното законодателство), образование, място на работа, адрес на месторабота, телефон, имейл адрес, позиция, академични титли, специалност, квалификация и професионален опит.

Посочените данни се обработват въз основа на едно от следните основания, в зависимост от конкретната ситуация: а) Вашето изрично, информирано, предварително и недвусмислено съгласие; б) нашите легитимни интереси; или в) изпълнението на договор.

Срокът на съхранение на предоставените от Вас лични данни по този раздел е не по-дълъг от 3 години, като можете да възразите срещу обработването по всяко време или да оттеглите даденото съгласие (ако е приложимо към случая и запазването на предоставените данни не е неизменно необходимо за изпълнението на законово задължение и/или съдействие на компетентен държавен орган).

За повече информация по отношение на изпращането на информационни бюлетини, вижте раздел В по-горе.

1.2. Данни, които се събират при сърфирането Ви в Уебсайта

Този сайт събира определена информация автоматично и я съхранява в log файлове. Информацията може да включва Интернет протокол адреси (IP addresses), основния район или локация, от която Вашия компютър или устройство достъпва до Интернет, вид на браузър, операционна система, както и друга информация за потреблението относно Вашето сърфиране в Уебсайта, включително история на страниците, които сте посетили в него. Ние използваме тази информация, за да развиваме и усъвършенстваме Уебсайта по начин, максимално отговарящ на очакванията и нуждите на нашите потребители.

Можем също да използваме Вашия Интернет протокол адрес, за да установим дали е налице проблем с нашия сървър и да администрираме Уебсайта, както и за да анализираме тенденциите при сърфиране, флуктуациите в трафика на посетители и да събираме широк спектър от демографска информация, която ни помага да разберем предпочитанията на посетителите на Уебсайта. Тези данни се съхраняват за срок от 2 години, след което биват автоматично изтривани.

Нашият Уебсайт използва бисквитки и други сходни технологии. По-подробна информация в тази връзка можете да прочетете в нашата .

2. На кого можем да разкриваме лични данни

Ние можем да разкриваме Ваши лични данни единствено съгласно целите и пред лицата, описани по-долу. В тези ситуации, Ние предприемаме всички подходящи технически и организационни мерки, за да спазим всички приложими правила за законосъобразното обработване, подсигуряване и трансфер на Вашите лични данни.

2.2. Разкриване пред трети страни

Ние можем да разкриваме Ваши лични данни пред трети страни в следните ситуации:

а)  компании, които ни предоставят продукти и услуги, като например:

(i) медийни и маркетингови агенции, подпомагащи ни да управляваме Уебсайта ни или да промотираме нашия бизнес;

(ii) аналитични и рекламни уеб услуги;

(iii) доставчици на информационни технологии, включително поддръжка на информационни системи, архивиране на имейли, бекъп, възстановяване на данни и киберсигурност.

б)  други дружества и организации, като например публични институции, счетоводители, одитори, адвокати, както и други външни консултанти, в случаите, когато за предоставяне на услугите им към Нас е необходимо да се запознаят с тези данни, както и в случаите, когато разкриването се установява по силата на законова разпоредба.

Възможно е да разкрием Ваши лични данни пред трети страни и в следните случаи:

а) ако Вие го изискате или се съгласите с това;

б) на лица, които се легитимират като имащи законно право на това или действат от Ваше име на заявено правно основание;

в) в случай че разкриването засяга нашите легитимни интереси, за да управляваме, развиваме и разширяваме бизнеса ни;

г)  когато сме задължени да разкрием Вашите лични данни, за да спазим наше законово задължение или когато това разкриване е изискано от официален държавен или наднационален орган.

Третите страни, пред които можем да разкриваме Ваши лични данни съобразно гореизброените ситуации, са ограничени (по закон или по силата на договорно правоотношение) относно начина, по който могат да използват посочената информация, а именно единствено за целите, които Ние изрично сме определили. Преди разкриването, Ние винаги се уверяваме дали третите страни, с които споделяме лични данни, надлежно са поели задължения да спазват правилата за защита на данните. Въпреки това обаче, с цел избягване на каквото и да е съмнение, изложеното правило може да е неприложимо, когато разкриването не се извършва въз основа на наше доброволно решение, а е продиктувано например от спазването на наше законово задължение или отправено официално искане от публичен държавен или наднационален орган.

3. ТРАНСФЕР НА ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

Принципното положение е, че Ние обработваме Вашите лични данни единствено в рамките на ЕИП и не разкриваме същите на трети страни, извън ЕИП. В случай че използваме доставчици, установени извън ЕИП, които следва да имат достъп до някои Ваши лични данни, за да могат да предоставят своите услуги на Sun Wave Pharma, Ние въвеждаме необходимите подходящи технически и организационни мерки, за да се уверим, че тези доставчици адекватно защитават Вашата лични информация в съответствие с настоящата Политика. Когато доставчиците са установени в страни, попадащи извън ЕИП, подобни подходящи технически и организационни мерки включват например спазването на решения относно адекватността на нивото на защита на данни, приети от Европейската комисия, или сключването на споразумения, имплементиращи стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия.

4. Какви са Вашите права във връзка със защитата на данните

В качеството Ви на субект на данни Вие имате определени права, установени в приложимите нормативни разпоредби, които права касаят начина, по който обработваме Вашите данни. Ние зачитаме тези Ваши индивидуални права и ще ги спазваме, като по надлежния ред своевременно ще отговаряме на Вашите запитвания и жалби.

а) Право да оттеглите съгласието си: В случай че сте предоставили Вашето изрично съгласие за обработване на данните Ви, можете да го оттеглите по всяко време.

b)  Право на коригиране или допълване: Можете да се ползвате от правото Ви на коригиране или допълване на Вашите лични данни, в случай че същите са неточни или непълни.

c)   Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате от Нас да ограничим обработването на Вашите лични данни. Настоящото право е приложимо, когато:

 • Вие оспорите точността на Вашите лични данни – за периода, необходим да извърши проверка по случая и да установим дали е налице твърдяната неточност;
 • считате, че обработването е незаконно и желаете да ограничите обработването, вместо личните Ви данни да бъдат изтрити;
 • личните Ви данни вече не са ни необходими, но вие ги изискате, за предприемането на действия във връзка с упражняването или защитата на Ваши законни права; или
 • Вие възразите срещу обработването в момент, когато Ние извършваме проверка дали нашите легитимни интереси биха надделели (например, когато извършваме тест за балансиране).

d)  Право на достъп и информация: Вие можете да изискате да Ви предоставим информация за това какви Ваши лични данни съхраняваме, включително относно категориите Ваши лични данни под наш контрол, за какви цели същите биват използвани, за какъв период биват обработвани, както и пред кои трети страни са разкрити, ако е въобще е налице такова разкриване. Когато отправите надлежна заявка за упражняване на това Ваше право, ние ще Ви предоставим копие от Вашите лични данни. В случай че изискате допълнителни копия на Вашите лични данни, можем да начислим съответните разумни такси, които са обосновани с нашите административни разходи по изпълнение на заявката Ви.

e) Право на заличаване: Имате право да изискате от Нас да изтрием Вашите лични данни, с които разполагаме. Ние сме длъжни да изпълним това Ваше искане, в случай че обработваме Ваши лични данни, освен тези данни, които са неизменно необходими за:

 • упражняване на правото на информация и свобода на изразяването;
 • да изпълним Наше обвързващо правно задължение;
 • да бъдат постигнати цели от обществен интерес, такива от научен, исторически или статистически характер; или
 • инициирането, упражняването или защитата на наши законни права

и интереси в съдебни или административни производства.

f) Право на възражение: По всяко време можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни в зависимост от спецификата на ситуацията, когато обработването не се основава на Вашето съгласие, а на нашите легитимни интереси или тези на трети страни. В този случай Ние ще преустановим обработването на личните Ви данни, освен ако не можем да се позовем на обвързващи ни законни основания, налице е преимущество на нашите легитимни интереси, както и за завеждането на съдебен иск, за упражняването или съответно защитата срещу правни претенции. Ако възразите срещу обработването, следва също да уточните дали желаете Вашите лични данни да бъдат изтрити. В противен случай единствено ще бъде ограничено обработването на последните.

Вие имате право във всеки един момент да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, установени във връзка с нашите легитимни интереси, или на каквото и да е друго основание. Ако сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за маркетингови цели, можете просто да оттеглите съгласието си.

В качеството Ви на субект на данни, Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.

g) Право на жалба: В случай че имате оплаквания по отношение на обработването на Вашите лични данни, съветваме Ви първо да се обърнете към Нас, за да се опитаме да разрешим своевременно възникналата ситуация. Ако този подход не даде очакваните от Вас резултати, можете да се свържете с компетентния национален орган за защита на данните Ви, а именно:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Имейл адрес: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

h) Право на защита по съдебен ред: В случай че правата Ви като субект на данни са били нарушени и никой друг метод не удовлетворява исканията Ви, Вие имате право да потърсите правата си чрез съдебно производство.

Важна информация във връзка с упражняването на Вашите права:

 • Срок за отговор: Ще се опитаме да разрешим въпроса по Вашата заявка в рамките на един месец, който срок може да бъде удължен с до два месеца, ако особени причини или сложността на казуса налагат това. При всички случаи на удължаване на срока, Ние ще Ви информираме относно продължителността на периода на удължаване, както и какви са причините за това.
 • Невъзможна идентификация: В някои случаи може да не успеем да локализираме Вашите лични данни въз основа на предоставените идентификатори във Вашата заявка. При това положение, когато не можем да Ви идентифицираме като субект на данни, няма как да изпълним заявката Ви да упражните Вашите законни права, описани в настоящия раздел, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, с която да Ви идентифицираме като субект на данни. Ще Ви информираме надлежно за възможността да ни предоставите такава допълнителна информация, когато това е необходимо.
 • Метод на упражняване: В случай че искате да упражните някое от гореизброените Ви права, моля свържете се с Нас в писмена форма (включително по електронен път), като използвате информацията за контакт, посочена по-долу в настоящата Политика.
 1. 5.ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Молим Ви да отправяте Вашите въпроси и искания относно защитата на Вашите лични данни, като използвате секцията за контакт на нашия Уебсайт или директно чрез изпращането на имейл на следния адрес: dataprotection@stressclean.com.

 1. 6. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ако решим да променим съдържанието на тази Политика, ще публикуваме съответните промени чрез обявление на видно място на нашия Уебсайт. За Ваша най-актуална информация, препоръчваме Ви да проверявате редовно нашия Уебсайт. При спазване на приложимото законодателство, всички промени ще влязат в сила веднага след публикуването на променената Политика на Уебсайта, но когато вече сме събрали информация за Вас и/или когато това се изисква по закон, може да предприемем допълнителни стъпки, за да Ви информираме за всички съществени промени в нашата Политика, като може да Ви попитаме дали сте съгласни с тези промени.

Последна актуализация: 28.10.2022 г.

No related posts found...

Към началото