ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

НА УЕБСАЙТА STRESSCLEAN.COM

Уебсайтът www.stressclean.com („Уебсайтът“) е създаден за Ваша лична информация, осведомяване и комуникация, като е предназначен за промотирането и популяризирането на хранителните добавки и медицинските изделия с търговска марка Sun Wave Pharma®.

Въпреки че следва да се чувствате свободни да сърфирате в Уебсайта, трябва да знаете, че Вашият достъп до Уебсайта и ползването му се осъществява при спазването на следните условия и разпоредби („Общите условия“), с които Вие, в качеството си на посетител и/или регистриран потребител, и/или субект на лични данни, изрично се съгласявате, без ограничения или други уговорки.

1. СОБСТВЕНИК НА УЕБСАЙТА И АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ

SUN WAVE PHARMA SRL. е дружество, надлежно регистрирано съгласно законодателството на Румъния под уникален регистрационен код RO37259803, вписано в Търговския регистър с регистрационен номер J40/3916/2017, с адрес на управление: гр. Букурещ, бул. „Корнелиу Копосу“ № 6-8, Румъния, за краткост „Sun Wave Pharma”, което е собственик на Уебсайта, както и администратор на данни по смисъла на чл. 4, ал 7 от Общия регламент относно защитата на данните по отношение на обработването на лични данни, свързано с ползването на Уебсайта.

Настоящите Общи условия са приложими за посетителите и потребителите на Уебсайта, както и субектите на лични данни, които се намират в България и/или са в отношения със „СЪН УЕЙВ ФАРМА“ ЕООД, ЕИК 206995558, което е свързано дружество с Sun Wave Pharma.

2. ДОСТЪП ДО И ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Тази страница може да се ползва от всяко физическо лице („Потребител“), независимо дали то придобива продукти от Уебсайта. Потребителят може да намери на Уебсайта информация за портфолиото от продуктите на Sun Wave Pharma с търговска марка Sun Wave Pharma®, както и различни специализирани статии в областта на медицината. При посещението си в Уебсайта, Потребителят е свободен да избере дали да си създаде предварително профил в него или не.

За да си създадете профил, от Вас ще бъде поискана информация като имена и имейл адрес. След като ги попълните, на регистрирания имейл адрес ще Ви бъде изпратена генерираната парола. Преди да регистрира профил, всеки Потребител трябва да постави отметка в квадратчето, с което потвърждава, че е съгласен с Общите условия на Уебсайта. Потребителят може също така, ако желае, да получи достъп до връзката към  , за да научи повече за обработването на личните му данни при ползването на Уебсайта. Освен това, ако Потребителят желае, може да постави отметка в квадратчето, за да се абонира за получаване на информационни бюлетини.

След като завърши регистрацията, Потребителят може да промени паролата, получена на своя имейл адрес, като използва „Панела за настройки“, където ще намери подробни данни за профила си. При промяна на паролата, Потребителят може да попълни своето име и фамилия, паролата, получена по имейл, както и избраната нова парола. Препоръчваме Ви да зададете нова парола възможно най-скоро след създаването на профила си.

За достъп до профила си след създаването му, Потребителят ще използва само имейл адреса и паролата.

Повече информация относно целите и средствата за обработване на личните данни, свързани с ползването на Уебсайта, можете да откриете в  .

Важна информация! Sun Wave Pharma може по всяко време да измени категориите данни, които са необходими за автентикация в Уебсайта, в случай че такива изменения са необходими от съображения за сигурност, с цел да се подобри навигацията в Уебсайта, или произтичат от задължение по закон.
 

3. ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Достъпвайки до и сърфирайки в Уебсайта, Вие приемате настоящите Общи условия, без ограничения или други уговорки. С това Вие потвърждавате, че всички други споразумения между Вас и Sun Wave Pharma относно Уебсайта се заменят от настоящите Общи условия, в случай че е налице каквото и да е противоречие. Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия, нямате право да ползвате този Уебсайт.

При необходимост, Sun Wave Pharma може по всяко време да промени тези Общи условия, като актуализира настоящата публикация. Вие сте обвързани с всички извършени актуализации от момента на публикуването им, поради което Ви препоръчваме периодично да посещавате тази страница, за да преглеждате текущите Общи условия, които сте задължени да спазвате.

С приемането на тези Общи условия всеки Потребител се съгласява, че:

  • ще предоставя единствено вярна и пълна информация при ползването на Уебсайта;
  • няма да ползва Уебсайта, за да възпроизвежда, копира, продава, препродава, дистрибутира, публикува или използва по какъвто и да е друг начин – с комерсиална цел, съдържание, продукти или услуги от Уебсайта, без изричното предварително съгласие на Sun Wave Pharma;
  • няма да ползва Уебсайта за каквито и да са цели, които са незаконни или забранени по силата на тези Общи условия или други корпоративни политики на Sun Wave Pharma.

4. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цялото съдържание, достъпно на Уебсайта, включително, но не само, софтуерът, информационните технологии, текстовете, графиките, пиктограмите, изображенията, снимките, илюстрациите, звуците, аудио и видео данните, както и структура на Уебсайта, дизайнът и организацията на неговите заглавия, техният текст, базите данни, тяхната структура и съдържание, логата и търговските марки (всички заедно, наричани по-долу „Съдържанието“) е изключителна собственост на Sun Wave Pharma и/или, ако е приложимо, на неговите лицензодатели или партньори, и като такова е защитено от законодателството, закрилящо интелектуалната собственост.

Съгласно законите, приложими за авторското право и сродните му права, е разрешено използването на каквито и да са части от Съдържанието на Уебсайта единствено за лични нужди. Sun Wave Pharma предоставя на своите Потребители ограничен, неизключителен и отменяем лиценз за разглеждане, отпечатване или изтегляне на всякакви полезни материали от Уебсайта – единствено за лични нужди с нетърговска цел, при положение че всички условия за авторски права и други права на собственост, съдържащи се в оригиналните документи, се запазват в изтеглените материали – без каквато и да е последваща промяна.

Всяко търговско използване, представяне, разпространение, възпроизвеждане, адаптация, превод или трансформация, независимо дали е цялостно или частично, чрез какъвто и да е процес, на Уебсайта и/или на негови съставни части, всяко споделяне на съдържанието на Уебсайта и всякакви препращания към друг страница, без предварителното писмено разрешение на Sun Wave Pharma, са забранени.

Потребителите декларират и се съгласяват, че всяко непозволено използване на Съдържанието съставлява нарушаване на правата на интелектуална собственост на Sun Wave Pharma, неговите партньори или лицензодатели, и заявяват своята информираност, че това потенциално би довело до предприемането на всички необходими правни действия за защита от страна на Sun Wave Pharma.
 

5. ОТГОВОРНОСТ И ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА

Sun Wave Pharma не носи отговорност за непрекъсваемостта на достъпа до Уебсайта, както и за каквито и да са измамни или спекулативни действия, извършени от което и да е трето лице при ползването на Уебсайта. Sun Wave Pharma не е в състояние да контролира и не предлага никакви предложения, гаранции или условия по отношение на сигурността или съдържанието на външната информация, която се предава от мрежата на Потребителя чрез Интернет, когато Потребителят достъпва до и ползва Уебсайта. Този Уебсайт е достъпен чрез Интернет мрежа, която не е под прекия или косвен контрол на Sun Wave Pharma.

Sun Wave Pharma ще прилага всички достъпни средства, респективно ще предприема всички разумни действия, за да поддържа сигурността на информацията, като ще имплементира подходящите технически и организационни мерки, за да обезпечи сигурността на данните, но не може да гарантира, че информацията, която Потребителят получава или изпраща, използвайки услугите на Интернет, винаги ще бъде защитена. Ето защо Sun Wave Pharma препоръчва на Потребителите постоянно да проверяват политиките за сигурност на използвания браузър, както и терминала, чрез който се достъпва до Уебсайта, да инсталират антивирусен софтуер срещу всякакъв тип киберзаплахи, за да подсигурят защитата от хакерски атаки или друго злонамерено поведение с външна намеса.

На Потребителите строго се забранява да ползват, респективно да позволяват на трети лица да ползват, Уебсайта за каквито и да са неморални или незаконни цели.

Потребителят е длъжен да пази конфиденциалност по отношение на всяка информация, свързана с достъпа до създадения от него профил за Уебсайта (в това число имейл адрес и парола си), като единствено той носи отговорност за всякакви последствия, произтичащи от разкриването на тази информация пред трети страни, независимо дали разкриването е извършено умишлено, поради непредпазливост или груба небрежност.

Потребителят е пряко отговорен за всички свои действия и грешки, водещи до материални загуби или вреди от какъвто и да е характер, понесени от него/нея или трето лице, независимо дали е действал/а умишлено, поради непредпазливост или груба небрежност (в резултат на което например се е стигнало до улесняване на опити за измама чрез достъп до профила на Потребителя). Потребителят може да достъпва до Уебсайта 24 ч./ден, 7 дни в седмицата, с изключение на периодите, в които Уебсайтът е ограничен или преустановен поради технически причини.

Потребителите, които нарушават сигурността на системите или мрежите, или компрометират тяхната цялост, ще бъдат изправени пред всички допустими правни последици (гражданскоправни и наказателноправни), предвидени в приложимия закон.

Sun Wave Pharma ще положи всички усилия и ще направи всичко възможно, за да се увери, че Уебсайтът работи с максимални функционалности, за да предава на своите Потребители всички актуални данни и информация. Въпреки това, Sun Wave Pharma не гарантира, че Уебсайтът е без грешки или че винаги работи с максимални функционалности, поради което Sun Wave Pharma не носи правна отговорност за каквито и да са несъответствия или грешна информация, представена на неговата платформа, но ще предприеме всички необходими действия за незабавно отстраняване на грешките, по искане на всеки Потребител.
 

6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Подробна информация относно начина, по който личните данни се събират и обработват, целите на обработването, правата на субектите на данни и начина на упражняването им, можете да откриете в  .
 

7. ДЕАКТИВИРАНЕ НА ПРОФИЛ

В секцията „Моят профил“ всеки Потребител може да изтрие профила си, чрез натискането на бутона „Изтрий профила“, като данните за профила ще бъдат запазени в базите данни на Уебсайта за срок от 3 години, считано от момента на изтриването.

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Всяко събитие на непреодолима сила, установено в румънското законодателство, съставлява основание за спиране и/или преустановяване на задълженията на Sun Wave Pharma.

Sun Wave Pharma. не носи никаква отговорност, в случай на неизпълнение на задълженията си съгласно настоящите Общи условия, включително при неточно или ненавременно изпълнение, ако то се дължи на каквото и да е външно събитие от извънреден, непредвидим и/или непредотвратим характер.
 

9. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТНОСТ

Настоящите Общи условия се подчиняват на румънското законодателство.

Достъпът до Уебсайта може да бъде осъществен от всяка точка на Румъния, но също така и извън тази територия (т.е. от други държави), доколкото техническите условия позволяват това. Sun Wave Pharma. не гарантира по никакъв начин съвместимостта на съдържанието на Уебсайта и/или на Общите условия със законодателството, приложимо в страната, от която Потребителят осъществява достъп до Уебсайта (включително по отношение на разпоредбите, свързани с правата на интелектуална собственост и отговорността).

Настоящите Общи условия се регулират от законите на Румъния. В случай на спорове, възникнали във връзка с Общите условия, участващите страни ще се опитат да ги разрешат доброволно – в дух на разбирателство и взаимни отстъпки. В случай че не може да бъде постигнато споразумение по този начин, споровете ще бъдат разрешавани от компетентните съдилища на Румъния.

10. ДАННИ ЗА КОНТАКТ ПРИ ОПЛАКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Всеки Потребител може да изпрати предложение, оплакване или препоръка по отношение на Уебсайта на следния имейл адрес: dataprotection@stressclean.com.

Предложенията, оплакванията или препоръките, изпратени до Sun Wave Pharma., следва да включват име, фамилия, телефонен номер, както и имейл адрес, на който лицето желае да получи отговор от Sun Wave Pharma.

Оплакванията и препоръките ще се разгледат от Sun Wave Pharma., като на Потребителите ще бъде отговорено в 30-дневен срок, считано от момента на получаване на оплакването или препоръката.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Sun Wave Pharma има право по всяко време да прави изменения в Общите условия за ползване на Уебсайта. Продължаването на ползването на Уебсайта ще се счита за косвено приемане на тези Общи условия от страна на Потребителя.

Sun Wave Pharma съветва своите Потребители да прочитат внимателно Общите условия преди всяко посещение на Уебсайта, за да се запознаят с тяхната актуализирана версия.

Ползването на Уебсайта предполага пълното приемане на настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези Общи условия, молим Ви да не ползвате Уебсайта.

Дата на последна актуализация: 28.10.2022 г.

No related posts found...

Към началото